Single Blog Title

This is a single blog caption
15 Kwiecień 2019

Kolejna interwencja w sprawie nierównowagi geograficznej wśród personelu Komisji Europejskiej

Anna Fotyga ponownie interweniuje w sprawie niedostatecznej reprezentacji pracowników pochodzących z państw członkowskich, które przystąpiły do UE po 2004 r., w składzie personelu Komisji Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z interpelacją skierowaną przez Annę Fotygę do Komisji Europejskiej w tej sprawie.
Przez całą kadencję Parlamentu Europejskiego zabiegałam o realizację zapisu o reprezentacji obywateli poszczególnych państw członkowskich wśród pracowników instytucji Unii Europejskiej. Komisja zapewniała wówczas, iż podejmie odpowiednie działania, aby zniwelować różnice. Tymczasem ze Sprawozdania KE dla PE dotyczącego równowagi geograficznej pracowników w instytucjach UE z 08.2018r. wynika, że w przypadku KE równowaga geograficzna wciąż nie jest zachowana. W grupie zaszeregowania AD9-AD12 wszystkie państwa członkowskie, które dołączyły do UE po 2004, są zdecydowanie niedoreprezentowane, a w wartościach bezwzględnych największe deficyty dotyczą Polaków i Rumunów. Jednocześnie z analizy przedstawionej przez KE wyłączone zostały wyższe grupy zaszeregowania AD13-AD14. W dokumencie znalazł się jedynie zapis, że grupa ta składa się głównie z obywateli państw należących do UE przed 2004r. Na temat najwyższych grup zaszeregowania, tj. AD15-AD16, sprawozdanie nie podaje żadnych danych. Jako że dyskryminacja ze względu na narodowość jest zabroniona przez Traktaty i regulamin pracowniczy, który nakłada na instytucje europejskie wymóg zatrudnienia pracowników reprezentujących jak najszerszy zasięg geograficzny, zwracam się z pytaniami:
– jakie działania KE podejmuje w celu doprowadzenia do równowagi geograficznej pracowników KE w grupach zaszeregowania od AD9 do AD16,
– proszę o przesłanie informacji o składzie narodowościowym najwyższych grup zaszeregowania pracowników KE (AD13-AD16) i wyjaśnienie dlaczego KE nie publikuje informacji na ten temat.

Leave a Reply