Praca w Parlamencie Europejskim

PRACA W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH:

Podkomisja​ Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE)
Funkcja: Przewodnicząca​
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony zajmuje się kwestiami związanymi z Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Rolą Podkomisji SEDE jest rozpatrywanie rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w kontekście instytucjonalnym, operacyjnym i pod względem zdolności. Szczególnie ważną rolę w pracach SEDE odgrywają relacje pomiędzy EU oraz NATO.

***

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
​Funkcja: Członek​
Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uczestniczy w opracowywaniu i kontrolowaniu polityki zagranicznej, która dba o interesy Unii, uwzględnia oczekiwania obywateli UE w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje stabilność w sąsiedztwie UE oraz zapewnia spójność i skuteczność. Komisja ma uprawnienia w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony. AFET zajmuje się także kwestiami dotyczącymi praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka.

***

Komisja ​Gospodarcza i Monetarna (ECON)
Funkcja: Zastępstwo
Komisja zajmuje się polityką gospodarczą i pieniężną Unii, funkcjonowaniem Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego, uregulowaniami w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej. Komisja ma uprawnienia w zakresie wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych.

***

Konferencja Przewodniczących Komisji (CPCO)
Funkcja: Członek
Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych i zbiera się we wtorki podczas sesji miesięcznych w Strasburgu. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Konferencji na dwuipółroczną kadencję.