Single Blog Title

This is a single blog caption
17 Kwiecień 2020

Anna Fotyga na temat głosowań PE

Podczas zakończonej właśnie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie decydowali o przyjęciu pakietu 10 projektów związanych z walką z pandemią oraz jej konsekwencjami, a także głosowali nad rezolucją PE, która również miała być poświęcona skoordynowanym działaniom w dobie pandemii. Anna Fotyga złożyła następujące wyjaśnienia do głosowania.

Popieram omawiany dzisiaj opracowany przez Komisję i Radę drugi pakiet zwalczania pandemii i jej konsekwencji. Procedowane 10 projektów to dobre – uzgodnione z państwami członkowskimi – rozwiązania. Wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, są bezprecedensowe i wymagają elastyczności, uproszczeń procedur, zmiany kwalifikowalności poniesionych kosztów, czy też wyeliminowanie biurokratycznego obciążenia administracji publicznych.  Konieczne jest zasilenie instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami, aby usprawnić gromadzenie zapasów i koordynację dystrybucji podstawowych zasobów w całej Europie.

Dzięki wprowadzonym dziś zmianom możliwe będzie uruchomienie wszystkich dostępnych środków z EFRR, Funduszu Spójności i EFS oraz przeznaczenie ich na walkę z pandemią COVID-19. Państwa członkowskie i regiony będą mogły uruchomić więcej środków na rozszerzenie i wydłużenie programów wsparcia zatrudnienia, na wsparcie kapitału obrotowego MŚP oraz na natychmiastowe wydatki w sektorze opieki zdrowotnej. Dobrze, iż poza początkową mobilizacją dostępnych rezerw gotówkowych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) dla natychmiastowej walki z kryzysem możemy mówić o dodatkowych działaniach w obszarach polityk unijnych. Mam tu na myśli m.in. ochronę osób najbardziej potrzebujących, będących odbiorcami pomocy żywnościowej w ramacooh Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność pozyskania znacznych dodatkowych zasobów oraz większej dostępności wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu, stąd jak najbardziej wskazane jest uelastycznienie procedury certyfikacji wyrobów medycznych oraz odroczenie rozpoczęcie stosowania niektórych przepisów. Z kolei propozycje dopasowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego do realnych potrzeb sektora rybactwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, są spójne z oczekiwanymi, choć nie pokrywają się w pełni ze wszystkim postulatami rybaków.

Chciałam jednak zwrócić uwagę, iż wobec znaczącej kwoty dostępnych środków w budżecie UE na rok 2020 Komisja Europejska powinna niezwłocznie zaproponować zdecydowane działania budżetowe po stronie płatności już w 2020 roku.

Żałuję, iż podczas debaty nad projektem rezolucji PE mogliśmy usłyszeć wiele nieścisłości, a nawet jawnych kłamstw. Za skandal uważam, iż  w największym globalnym kryzysie jakim jest pandemia część europosłów, w tym niestety także polskich, uznaje polityczne stygmatyzowanie władz mojego kraju za narzędzie walki z koronawirusem. Przestrzegam przed wykorzystaniem kryzysowej sytuacji do daleko idących zmian mających pogłębić integrację. Propozycje wspólnego zadłużenia czy nowych europejskich podatków muszą być dokładnie przemyślane. Obecny czas wymaga od nas konkretnych działań, a nie przepychania bocznymi drzwiami kontrowersyjnych ideologicznych projektów. Zaproponowany przez Grupę EKR projekt rezolucji jest wolny od tych błędów i uważam go za lepszą propozycję niż upolityczniony wspólny projekt kilku grup. 

Leave a Reply