Single Blog Title

This is a single blog caption
03 Styczeń 2012

Komisja do Spraw Unii Europejskiej jest jedną ze stałych komisji sejmowych, która  zajmuje się rozpatrywaniem dokumentów UE.  Podstawy pracy komisji reguluje ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395 z póź. zm.) – zwana ustawą kooperacyjną, a także  regulamin Sejmu.

Komisja powoływana jest na czas kadencji Sejmu. Komisja może powoływać podkomisje stałe lub doraźne w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

Poseł Anna Fotyga jest członkiem Prezydium Komisji SUE.

Opiniowanie projektów aktów UE – Anna Fotyga poseł sprawozdawca

Leave a Reply